Home Chi siamo Scrivi Cerca

Filastrocca dialettale del carnevale scillese 

A sòggira ca nora

La nuora: - I cchiù difficili tri cosi sunnu

chi supra ri sta terra non si sannu,

se si sapiva lu mari quant'è  fundu

e dintra 'o cori l'omini chi hannu

la donna non cariva 'nta l'ingannu

appena maritata mi s'annigghia

comu m'annigghiaia eu, povira figghia!

La soggira chi dormi s'arrussigghia.

Bucca ri forbici chi sempri tagghia,

apri la bucca e gghetta 'na strigghia,

all'usu ri lu sceccu quandu ragghia.

Suocera: - Ti lussi stata cu la to famigghia

e mi lassavi a me figghiu schettu

chi non avi nè paci nè rigettu.

Nuora: - non fustu vui, bucca di friscalettu,

chi m'angannastu cu stu mussu sciuttu?

Mi ricistu chi vostru figghiu m'ama e m'arrispetta

 e pi lavurari fa na cosa ri tuttu.

Ora lu viru ch'è nu catalettu, .

faci na jurnateddha e si senti tuttu rruttu.

E ora senza agghiu e senza ali,

m'a ttucca u stu bellu carnaluvari.

Suocera: - Hai raggiuni mi menti riletti,

me figghiu curpa - chi mm'è binirittu

cu 'nci lu riciva mi sa sta schettu

a costu di mangiari pani sciuttu.

Armenu si jazava di lu lettu:

romini patri e senza pinzeri,

non haiu figghi e mancu muggheri.

Chi mi purtasti ddhi inzola strazzati e vecchi?

Nuora: - Eu purtaia inzola novi e ricamati

chi vui anfina chi campati

non di viristu e non di viriti.

E vostru figghiu chi mi purtau?

I raneri? I rivani? I sufà?, (1)

Mi purtau tri seggi e quattru tavuli di lettu

chi tremu mi mi curcu e mi m'assettu.

(1) granai, divani, sofà

 

 Insieme costruiamo la comunità - Gennaio 1986